ANBI Algemeen Nut Beogende Instelling

0
U kunt giften/donaties aan Yamba for Kids als aftrekpost gebruiken bij uw jaarlijkse aangifte Inkomstenbelasting. Details hierover vindt u op de site
https://www.anbi.nl of via de zoekfunctie ‘ANBI’ van
https://www.belastingdienst.nl.
Onze ANBI-status is als volgt geregistreerd:  STICHTING YAMBA FOR KIDS, Arnhem

Doelstelling
Het ondersteunen van weeskinderen in Oeganda om hen een kans te geven zich zelfstandig te ontplooien. Voor dit doel worden gelden bijeen gebracht om hun studie te financieren. Er wordt naar gestreefd om donateurs voor langere tijd aan Yamba for Kids te binden zodat structurele studie-hulp aan deze kinderen/jongeren wordt verzekerd.

Algemene gegevens
Naam ANBI: Stichting Yamba for Kids
Ook bekend als: Yamba (afk.)
Telefoonnummer: 06-21111616 / 026-3791946
K.v.K. 30214010
RSIN/Fiscaal nummer: 816861468
Website adres: www.yambaforkids.nl
E-mail: matser24@hotmail.com

Adres/postadres: Utrechtseweg 145-91
Postcode: 6812 AB
Plaats: Arnhem

VERANTWOORDING

Onze bestuurssamenstelling
M.H. de Keijzer, Utrecht, bestuurslid
M.C. Matser, Arnhem, bestuurslid, coördinator, financiën
M.A. van Stralen-Boidin, Utrecht, bestuurslid
*zoals geregistreerd bij de KvK

Ons beleidsplan
1. Ons beleid richt zich voornamelijk op het garanderen van de school- en internaatsgelden ten behoeve van onze kinderen/jongeren en het mee-financieren van hun vervolgopleiding na de middelbare school. Omdat het een lange-termijn-investering betreft om circa twintig weeskinderen vanaf hun zesde tot hun 21e jaar te ondersteunen is de continuïteit van groot belang. Steeds wordt per individuele situatie beoordeeld of en in hoeverre studiehulp noodzakelijk blijft. Van voogden zal voor de vervolgopleiding een eigen bijdrage worden gevraagd. De komende jaren zal het aantal jongeren geleidelijk afnemen (ivm einde studie). Er kunnen vooralsnog geen nieuwe weeskinderen tot het studiehulp programma worden toegelaten. We concentreren ons geheel op studiehulp, er is geen ruimte voor speciale projecten.
2. Via mondreclame/website/nieuwsbrief worden giften en inkomsten gegenereerd.
3. Het Stichtingsbestuur beheert zelf het vermogen via de rekening courant bij Triodos Bank.
4. De school/studie/internaatsgelden worden zoveel mogelijk direct van onze Triodos-rekening naar Oeganda overgemaakt. Of anders middels vergoeding van cash-voorschotten via World Remit betalingen via ons plaatselijk contact.

Ons beloningsbeleid
Yamba for Kids werkt geheel op vrijwillige basis. Dat betekent dat niemand wordt betaald. De bestuursleden zijn ook zelf mede-donateur en dragen jaarlijks bij. Alleen directe kosten zoals telefoon/transactie/porto en kosten voor acties door bestuursleden worden geheel of deels vergoed. Alsmede voorschotten die tgv de weeskinderen zijn overgemaakt. Monitor-reiskosten naar Oeganda worden uit eigen zak betaald en niet door de Stichting vergoed. Er is geen sprake van vacatiegeld. E.e.a. houdt onze overhead relatief laag: gemiddeld circa 15%.

*2012 ONZE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN
In 2012 is veel aandacht geschonken aan het begeleiden van de beroepskeuze van een aantal van onze jongeren in Oeganda om ze te helpen studiekeuzes te maken voor een vervolgopleiding met een hoge ‘job-opportunity’. Omdat het bestuur heeft besloten om – binnen de mogelijkheden van de Stichting – ook te helpen met de financiering van een vervolgopleiding, zijn opnieuw alle individuele situaties van de kinderen kritisch doorgelicht. In de meeste gevallen wordt de vervolgopleiding voor de helft door Yamba for Kids vergoed. We willen de jongeren actief houden om ook zelf voor aanvullende middelen te zorgen, bijvoorbeeld door een bijbaantje te nemen. Voogden – voor zover aanwezig – zijn benaderd om ook naar vermogen bij te dragen. Dat is grotendeels gelukt. Verder wordt het plan opgevat om de website te verbeteren om nieuwe donateurs te interesseren. Een kledingveiling wordt voorbereid.

Financiële verantwoording/Financieel jaaroverzicht 2012:
Triodos betaalrekeningen (2) NL91 TRIO 0781375886 en NL69 TRIO 0781375894

Saldo d.d. 1/1/2012: € 5.106,31
Saldo d.d. 31/12/2012: € 1.638,60

Balans 2012 (NL91 TRIO 0781375886)
Inkomsten (Giften, donaties, acties, div.) € 10.685,15
Uitgaven (School/internaatsgeld, onk.) € 11.976,61
> In/uitgaven negatief: € 1.291,46 (aangevuld door bestaand saldo)

*2013 ONZE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN
Ook in 2013 hebben we onze studiehulp aan onze jongeren in Oeganda volledig kunnen waarmaken. Dat was niet altijd eenvoudig omdat de donaties door de financiële crisis waren teruggelopen. Maar gesteund door een harde kern van donateurs en door acties konden we het benodigde studiegeld toch bij elkaar krijgen.

Financiële verantwoording/Financieel jaaroverzicht 2013:
Triodos betaalrekening NL91 TRIO 0781375886

Saldo d.d. 1/1/13: € 1.138,60
Saldo d.d. 31/12/13: € 5.070,10

Balans 2013 (NL91 TRIO 0781375886)
Inkomsten (Giften, donaties, acties, div.) € 9.135,99
Uitgaven (School/internaatsgeld, onk.) € 13.067,49
> In/uitgaven negatief: € 3.931.50 (aangevuld door bestaand saldo)

*2014 ONZE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN
Een lastig jaar met teruglopende inkomsten. Een probleem voor vele goede doelenorganisaties. Maar wanneer je investeert in mensen vereist het als vrijwilligersclub enige creativiteit om toch je doelen te bereiken. Immers: je kunt niet investeren in langdurige steun aan kansloze weeskinderen gedurende zo’n 15 jaar en het dan opgeven. Daar komt bij dat de leeftijd van onze jongeren nogal onderling verschilt en een individuele benadering vereist. Om onze kas weer wat te vullen organiseerden we op 28 september opnieuw een ‘Jurkentreffen’, een beurs van tweedehands kleding. Een van onze jongeren die 14 jaar door Yamba was ondersteund, Martin Nsubuga, voltooide zijn studie als ingenieur. Hij kreeg werk als computerdeskundige en ontpopte zich daarnaast als onze vrijwilliger ter plaatse om allerlei praktische zaken namens ons uit te voeren.

Financiële verantwoording/Financieel jaaroverzicht 2014:
Triodos betaalrekening NL91 TRIO 0781375886

Saldo d.d. 1/1/14: € 5.070,10
Saldo d.d. 31/12/14: € 518,85

Balans 2013 (NL91 TRIO 0781375886)
Inkomsten (Giften, donaties, acties, div.) € 3.664.-
Uitgaven (School/internaatsgeld, onk.) € 8.215,25
> In/uitgaven negatief: € 4.551,25 (aangevuld door bestaand saldo)

*2015 ONZE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN
De helft van onze Yamba-kids/jongeren hebben hun lagere/middelbare school afgerond. Tijdens de financiële crisis waren de donaties nogal teruggelopen maar onze uitgaven daalden gelukkig ook. Voor het eerst na de crisis trekt ons saldo weer aan. Dat is ook nodig want ons besluit uit 2012 om ook bij te dragen aan noodzakelijke vervolgopleidingen, betekent dat we toch extra inspanningen moeten leveren. Vanwege gebrek aan eigen draagkracht bleek onze hulp voor de meeste jongeren noodzakelijk om een beroepsopleiding/universiteit te kunnen volgen. Twee van onze studenten maakten hun studie vorig jaar af. Op 12 september organiseerden we voor het eerst een picknick aan de Lek ten bate van Oeganda.

Financiële verantwoording/Financieel jaaroverzicht 2015:
Triodos betaalrekeningNL91 TRIO 0781375886

Saldo d.d. 1/1/15: € 518,85
Saldo d.d. 31/12/15: € 2.873,05

Balans 2015: (NL91 TRIO 0781375886)
Inkomsten (Giften, donaties, acties, div.) € 10.636,06
Uitgaven (School/internaatsgeld, onk.) € 8.281,86
> In/uitgaven positief: € 2.354,20

*2016 ONZE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN
In 2016 maakten we een gedetailleerd overzicht (zie Nieuwsbrief 2016) van allen die onze studiehulp hadden ‘genoten’ in het verleden en van hen die dat nog steeds hard nodig hebben. Het gaf een prachtig inzicht hoe effectief kleinschalige hulp door de jaren heen kan zijn. Op 4 September organiseerden we opnieuw een geslaagde picknick aan de Lek om ons saldo wat op te krikken. We ervoeren veel waardering voor ons werk en maakten nieuwe donateurs.

Financiële verantwoording/Financieel jaaroverzicht 2016:
Triodos betaalrekening NL91 TRIO 0781375886

Saldo d.d. 1/1/16: € 2.873,05
Saldo d.d. 31/12/16: € 4.663,88

Balans 2016: (NL91 TRIO 0781375886)
Inkomsten (Giften, donaties, acties, div.) € 6.863,15
Uitgaven (School/internaatsgeld, onk.) € 5.427,32
> In/uitgaven positief: € 1.435,83

*Toelichting:
Bron van bovenvermelde gegevens: Triodos/Excel. Yamba for Kids heeft geen bezittingen en/of gebouwen, alsmede geen leningen en/of schulden, geen personeelskosten en er wordt geen winst gemaakt. De overhead jaarlijks bedraagt circa 15%. Het positief saldo van 2016 wordt direct overgeheveld naar 2017 en wordt aangewend om studie-betalingen ten gunste van onze jongeren in Oeganda te doen.

*2017 ONZE UITGEOEFENDE ACTIVITEITEN
In 2017 hadden we genoeg middelen om te voldoen aan onze hoofddoelstelling namelijk te zorgen voor een zorgeloze school- en studietijd voor onze kinderen/studenten in Oeganda. Voor ’n kwart van onze jongeren geldt dat zij geen enkele andere ondersteuning hebben dan ons studiefonds. De groep waarvoor we moeten zorgen wordt kleiner maar genoemde kwetsbare minderheid heeft onze hulp nog meer nodig dan voorheen. Voor 2018 plannen we weer een Picknick en in november organiseerden we opnieuw een zeer succesvolle tweedehands kleding markt in Utrecht.

Financiële verantwoording/Financieel jaaroverzicht 2017:
Triodos betaalrekening NL91 TRIO 0781375886

Saldo d.d. 1/1/17: € 4.663,88
Saldo 31/12/17: € 6.021,49

Balans 2017: (NL91 TRIO 0781375886)
Inkomsten (Giften, donaties, acties, div.) € 8.472,30
Uitgaven (School/internaatsgeld, onk.) € 6.759,69
> In/uitgaven positief: € 1.712,61

*Toelichting:
Bron van bovenvermelde gegevens: Triodos/Excel. Yamba for Kids heeft geen bezittingen en/of gebouwen, alsmede geen leningen en/of schulden, geen personeelskosten en er wordt geen winst gemaakt. De overhead jaarlijks bedraagt circa 15%. Het positief saldo van 2017 wordt direct overgeheveld naar 2018 en wordt aangewend om studie-betalingen ten gunste van onze jongeren in Oeganda te doen.

 

Update februari 2018, ANBI-website (Algemeen Nut Beogende Instelling) en de Belastingdienst ANBI-register